24 Sep 2021

Posada en marxa d’una plataforma d’innovació en una empresa industrial 2/3

Posada en marxa de Girbau LAB dins d’una empresa industrial

 

El pla estratègic de Girbau 2016-2020 va plantejar la innovació com a eix principal de creixement de negoci, que havia de donar capacitat d’adaptació a la companyia. La creació de Girbau LAB és una eina fruit d’aquella reflexió estratègica concebuda com a porta a la innovació oberta per a generar noves oportunitats de negoci i avançar més enllà de la innovació evolutiva.

Girbau LAB és el mecanisme amb el qual es dota Girbau per apostar en la innovació disruptiva, sovint difícil de desenvolupar de manera interna, i on els equips es focalitzen en la innovació evolutiva i l’operativa del negoci.

Per a això, Girbau LAB treballa amb l’equip de Girbau, obrint l’organització a proveïdors, socis, centres de recerca i desenvolupament, start-ups, empreses emergents o altres corporacions i així constituir un ecosistema d’innovació i valor més enllà de la companyia.

Girbau LAB és doncs el canal i la unitat encarregada de captar i gestionar noves propostes d’innovació disruptives, allunyades del dia a dia, des de fora de la companyia cap a l’interior i viceversa.

Girbau Lab es converteix, així, en un mecanisme de col·laboració continuada amb organitzacions i persones que aporten un valor diferencial. Pel que fa a les persones, Girbau LAB és un mecanisme de captació de talent diferencial per a l’organització i al mateix temps d’identificació, retenció i desenvolupament del talent intern de Girbau. Aquest és un aspecte fonamental en la contribució de Girbau LAB a la cultura d’innovació de l’organització.

Hi ha diversos mecanismes i activitats que Girbau LAB ha posat en marxa per assegurar un flux continu d’oportunitats, i que han contribuït a aquesta transformació cultural de Girbau cap a la innovació:

• Programa d’intraprenedoria: La captació d’idees de negoci entre el personal de Girbau que rep suport a través d’una formació específica i mitjans concrets per poder experimentar, facilitant així que Girbau LAB pugui disposar de potencials projectes d’innovació i al mateix temps fomentar una cultura de la innovació i emprenedoria en l’organització.

• Scouting d’Start ups i empreses emergents: Girbau LAB fes cerques d’start ups o altres organitzacions que puguin donar resposta a necessitats i reptes d’innovació. En el procés d’avaluació d’aquestes empreses, Girbau LAB estableix equips de treball interns per avaluar els projectes externs i, al seu torn, coordina projectes amb equips de treball mixtos i complementaris amb les organitzacions externes.

• Girbau Lab també ha estat el mecanisme d’incorporació d’estudiants de doctorat per a la realització del Doctorat Industrial en àmbits d’interès de Girbau. Això a permès poder desenvolupar projectes de forma molt focalitzada i intensiva i al mateix temps incorporar talent diferencial en els equips.

• Club d’Innovadors: Posada en marxa del Club d’Innovadors de Girbau com a espai de reflexió i debat sobre tendències d’innovació, obert a les persones de Girbau amb interès en la Innovació, i on s’organitzen sessions periòdiques amb experts, emprenedors, científics etc …

• Convenis de col·laboració amb actors externs per constituir l’Ecosistema d’Innovació i d’aquesta manera tenir un flux sistemàtic d’oportunitats d’innovació a partir d’aquests actors (Barcelona Tech City, IQS Tech, Catedra UPC, ESADEBAN, Elisava, etc ..)

• Web i perfils de Girbau LAB a xarxes socials com a sistemes de comunicació i difusió de la innovació representant un canvi cultural en l’organització que -per primera vegada- realitza aquest tipus de difusió. Aquest nou canal comunicatiu s’ha posicionat la companyia més enllà del canal i de mercat habitual de Girbau a nivell corporatiu.

• Girbau LAB aposta per l’impuls de les vocacions tecnològiques i el talent jove. En edicions anteriors, conjuntament amb la Universitat de Vic, ha donat suport al programa internacional FIRST Tech Challenge a Espanya per a la promoció de vocacions STEM entre els de 16 a 20 anys.

Launch of an innovation platform in an industrial company 2/3